Osallistujat

Nimilapun voi tulostaa ennakkoon tästä linkistä. Muovitaskuja löytyy Sibeliustalon aulasta.

Niina Kettunen
PINNALLA
Niina Kettunen
PINNALLA
Ville Penttilä
Lahden Seurahuone
Heidi Salomäki
Lahti Events
Karo Lahtinen
Puolustusvoimat
Jimi Hiltunen
Puolustusvoimat
Akseli Eerola
-
Juuso Hirsimäki
Roject
Janne Hirsimäki
Lahden Lyseo
Jenni Jokinen
LAMK
Marika Kajander
Lahden ammattikorkea koulu
Nea Mäkinen
Lahden Ammattikorkeakoulu
Teemu Tiittanen
SKT-Trading Oy
Janne Koukonen
Elämystuote
Jasmiina Kolehmainen
Puine Ky
Anu Varpenius
Koulutuskeskus Salpaus
Jouko Koponen
JouKo Oy Projektipalvelut
Jasmin Kauko
Kaukomedia
Satu Härmä
Orima-Tuote
Eeli Ravea
Lahden ammattikorkeakoulu
Tero Tila
OK-Hämeenmaa
Lari Rusila
Osuuskauppa Hämeenmaa
Anton Laine
lamk
Anne Aalto
Lamk
Jaakko Pernu
Kamua Oy
Tomi Riipinen
Kamua Oy
Terhi Tenhunen
Facere
Toni Kauko
Kaukomedia
Heikki Ulvila
Lahden Nuorkauppakamari ry
Anna Ovaska
Hieroja Anna Ovaska /
Jasmine Ranta-Kahila
LAMK
Johan Winberg
MN-Markkinointi Oy
Patrik Ohtamaa
Lahden ammattikorkeakoulu
Riku Routo
Suomen moottoripyöämuseo
Antti Merenlahti
Neodesign Oy
Maria Jokinen
Koulutuskeskus Salpaus
Arto Näveri
Kirjapaino Markprint Oy
Kalle Teräväinen
Reason Solutions Oy
Charissa McCarron
Messukeskus Helsinki /
Vihunen Otto
Duuniexpo
Niikka Järvinen
Digital Office Company Oy
Tiina Palonen
Schoeller Allibert Oy
Hanna-Kaisa Kyyrönen
Cleamix Oy
Kalle Mäkelä
Villa-Välly tmi
Satu Mäkelä
freelancer B2B -myynti, markkinointi, media
Sari Airamo
Hierontapalvelu RelaxSari
Maria Jokinen
Koulutuskeskus salpaus
Reijo Parpala
Accountor ICT Oy
Topi Talasranta
RE/MAX Noste
Niklas Lauri Antero Haara
LAMK
Jere Kilpinem
LAMK
Mikko Santasalo
LAMK
Milla Valkonen
LAMK
Kirsti Simola
Lahti Region oY
Kari Rannaste
Aalto yo jatko-opiskelija
Pia Tommola
STARK
Tiina Turunen
LAMK
Reea Partanen
Vierumäki/ Vierumäki Country Club Oy
Kai Lehvonen
Unit Lux
Jenni Väisänen
Lehmonkärki
Minna Parkas
Kymen Yrittäjät ry
Sonja Nurmi
Adpro
Niko
LAMK
Tarja Jäntti-Eade
*
Tommi Hovinen
Lamk
Joona Lahtinen
LAMK
Aino Koivukunnas
Innovaatiopalvelu Koivukunnas
Tatu Naroma
Lahden ammattikorkeakoulu
Tatiana Karkkonen
LAMK
Maria Rautava
Mieli&Oivallus Tmi
Rosa Holttinen
Lahden Ammattikorkeakoulu
Laura Jalonen
Design Funnypurple
Sari Pauninsalo
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Jouko Koponen
JouKo Oy Projektipalvelut
Dina Seppälà
Lamk
Iiris Salomaa
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Heidi Haataja
Lahden ammattikorkeakoulu
Juha Kokkonen
Orima-Tuote Oy
Noora Lappalainen
Kuraray Europe Nordic Ab Oy
Maija Skreosen
LAMK
Annika Hovila
Etsin uusia haasteita!
Tuula ulkuniemi
Suomen yrityskummit ry
Olga Markova
Jartek Invest Oy
Tero Viinikainen
Mediatalo Esa
Tarja
Malinen
Teemu Parkkinen
Eioo
Sanna Kasurinen
Gymstick International Oy
Arja Heinämäki
Lahti Region Oy
Kari Montonen
LUT
Pirjo Haverinen
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Pia Mandelin
Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut Oy
Lasse Järvinen
Grano Oy
Jani
TableOnline Finland Oy
Arja Kuitunen
Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Mervi Hakala
Tmi Hollolan Luontaistuote
Marjo Varonen
Harjula-mainos
Heidi Painilainen
Business Center Papula
Antti Parkkila
APEXsound
Anniina Seppälä
Iken Mökit
Tomi Heinonen
APEXsound
Miro Sillanpää
Mayhem Life Oy
Ville Hälinen
Mayhem Life Oy
Antti Anttila
Suomen Liiketoimintapalvelu Oy
Antti Yrjölä
Freelancer Media Designer
Toni Kämäräinen
Lahden ammattikorkeakoulu
Kari-Matti Sahala
Tres Hombres Consulting Group Oy
Jani Lassila
Mainostoimisto Sektori – Avenla
Jari Kukkonen
Production Software Oy
Jussi Voutilainen
4event Oy
Eetu Töyrylä
LAMK
Pia Tornikoski
Torni Consulting Oy
Mika Martikainen
Makia Clothing Oy
Terhi Nikkanen
Kärkimedia Oy
Salla Virta
Fioca
Harri Kuusela
Appsolute Solutions Finland Oy
Sanna Ruotanen
WestStar Oy
Piia Jokiaho
Lahden Talot Oy
Jani
TableOnline
Janne Kyllönen
MunJob Oy
Janne Flyktman
Appsolution solutions Finland oy
Leena Olenius
Abbott Medical Oy
Janne Bröijer
brjanne
Olli Lumaja
Lahden ammattikorkeakoulu
Aino Taskinen
NY-kurssilainen
Tiina Noko
-
Riina Kotilainen
Lahden ammattikorkekakoulu
Juri Haverinen
Suomen Uimaliitto Ry
Anniina Halonen
LAMK
Suvi-Juulia Ojanen
LAMK
Sami Salmi
Ampersand
Joonas Koponen
Ampersand
Heidi Tuovinen
Taidekeskus Salmela
Jarmo Heiskanen
Sinuhe Ky
Mergime
Koulutuskeskus Salpaus
Kari Hippeläinen
Hollolan kuntoklubi
Anne Julkunen
Lahden Aluetaksi Oy
Suvi Vainionpää
Koulutuskeskus Salpaus
Anne Halme
Laurell Oy
Miika Salomaa
DuuniExpo 2019
Jari Toivonen
Finnish Basketball Hall of Fame
Kimmo Riipinen
OneKey Partners Oy
Noora Kaakko
Teerenpeli Yhtiöt
Markku Kyyrönen
Krapihovi Oy
Marika Haavisto
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Joonas
LAMK
Juha Jalava
Stopteltat Oy
Juha Parviainen
LAMK
Jari Saarola
BluePlan Oy
Sanna Penttilä
-
Marjut Meronen
UPM Plywood Oy
Päivi Bäckström
KOKO Lahti Oy
Minttu Siukkola
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Tiina Pernanen
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Leevi Tiilikainen
LAMK
Ville Hautala
Vierumäki Country Club Oy
Jonna Rothberg-Mikkonen
Vierumäki Country Club Oy
Kirsti Laakso
Kirma Hoiva
Henri
Mainostoimisto EXX Group Oy
Eila Karhu
Talente Consulting Oy
Salla Karhunen
Lahden ammattikorkeakoulu
Piia Peiponen
UKKO.fi
Henna Kovanen
LAMK
Veera Järvinen
LAMK
Saara Teirivaara
SLP Group Oy / UKKO.fi
Kristian Keinänen
Orimattilan kaupunki
Kseniia Bursheva
Koulutus Salpaus keskus
Suvi Nummelin
Koulutuskeskus salpaus
Jenni Leppänen
Koulutuskeskus Salpaus
Jani Uhrman
Krillmeister Viestintä & Markkinointi
Arto Ahola
Kymiring Survey
Timo
Järvinen
Minna
Järvinen
Annamari Merta
Koju Film Company Oy
Ville Mansikkaniemi
LAMK
Sami
Karjalainen
Jan Laine
Mainostoimisto Exx
Marisa Moilanen
Puro Concept
Stella Vaccari
LAMK
Ninni Andelin
Lahden ammattikorkeakoulu
Heli Häkkinen
Hierontapalvelu Tupajumiton
Tiina virlander
Vahvasti mieleen oy
Julia Pullinen
LAMK
Pinja Virtanen
Lamk
Iiris Martikainen
LAMK
Marian Vainiomäki
Lahden Seudun Kehitys LADEC
Niina Hietamäki
Asikkalan kunta
Jenni Lahtinen
Kemppi Oy
Jenna Tuppurainen
Mainostoimisto EXX Group Ay
Jussi Humalisto
Villa Fantti
Eero Kukkola
Koulutuskeskus Salpaus
Liudmila Lehtonen
Koulutuskeskus Salpaus
Marianna
Koulutuskeskus Salpaus
Kseniia Bursheva
Koulutus Salpaus keskus
Jannika valkonen
Salpaus
Heli Leminen
Koulutuskeskus Salpaus
Elisa Rajalin
Koulutuskeskus Salpaus
Taina Räty
Sinfonia Lahti
Pauli Haarnio
Lahden lyseo
Laura Montonen
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Heikki Pajula
Lahden Lyseo
Ville
Lamk
Aliisa Matthews
LAMK
Visa Lyytinen
Turun Ammattikorkeakoulu
Johanna Pahkasalo
LAMK
Kamil Anib
Ny-kurssi
Kati Tiihonen
Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Tanja Keskitalo
Liikuntakeskus Pajulahti
Tiina Hänninen
iLink Finland Oy
Elisa Tulokas
UPM Plywood
Sami Lari
Mäkelän Sähkö Oy
Marjo Sorsa
Kelttikorut 925 Oy
Maria Mccarron
Kelttikorut 925 Oy
Korhonen
Mainostoimisto EXX
Kalle Bäckman
Solita Oy
Matti Pekkarinen
Unelmamoottori
Tarja Jernvall
Mainostoimisto EXX Group Oy
Kari-Pekka Töyrylä
Taloustutkimus Oy
Maiju Lieskallio
Koulutuskeskus Salpaus
Hanna Turpeinen
Lahden ammattikorkeakoulu
Meri Seppälä
LAMK
Sara Kuusivuo
EmCe Solution Partner
Kirsi Kaarna
Koulutuskeskus Salpaus
Katariina Riikonen
Lamk
Nadia Saavalainen
LAMK
Nelli Rantakoski
Lahden ammattikorkeakoulu (opiskelija)
vilma vesalainen
lahden ammattikorkeakoulu
Matti Siukkola
SSAB
Maija Salonen
LAMK
Pia Sandvik
Susinno Oy
Johannes Koskinen
VT
Jarkko Mantila
BE Group Oy
Mika Tiainen
Lahden Lyseo
Heli Tiensuu
EvenBetter graphic design
Maria Välimäki
Lahden ammattikorkeakoulu
Iida Lundell
Lahden ammattikorkeakoulu
Eveliina Veijalainen
LAMK
Kirsi Hallikainen
OP Päijät-Häme
Jonna Järvelä
KOKO Lahti Oy
Sanna Pekkarinen
Unelmamoottori
Noora Huppunen
Suunnittelutoimisto Hood
Erkki Lakkakorpi
Lakkakorpi Consulting Oy
Leena Laakkala
Koulutuskeskus Salpaus
Mia Lithén
Koulutuskeskus Salpaus
Jaakko Tolonen
Lahden ammattikorkeakoulu
juha korhonen
numedia
Jaana Sarén
Etola Shops Oy
Juha Kortelainen
Mainostoimisto JK2
Jenni Hannikainen
Teknoware Oy
Tomi Tura
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Stefanie Belfield
Teknoware Oy
Marja Ikonen
Teknoware Oy
Carita Wallenius
Teknoware Oy
Jari Puranen
Imager Oy
Eeva-Liisa Märkjärvi
Sisustuspalvelu EeKulta
Mia Kahma
VOAKI
Petra Kärkinen
Valmennus Gongi
Pekka Kotola
DuuniExpo 2019
Mika Hotti
Vesijärven Auto Oy
Riikka Saarinen
Mainostoimisto Ilme Oy
Essi Artima-Sulkinoja
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Marika Anttila
Lily & Noa
Anne Viitaniemi
BomBom
Satu Ahola
Sadun Puoti
Mirka Kuparinen
MyOnni
Anna Bask
-
Rami Rusinen
Näyttelijä
Toni Putula
SUPPORT YOUR LOCAL
Esa Parikka
Yritysvalmennus Esa Parikka
Hertta Junnila
Personalhuset
Ari Henriksson
AD consult
Susanna Lepistö
Naka Finland Oy
Johanna Lepistö
Naka Finland oy
Marja-Leena Humalisto
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Helena Kulmala
T:mi Äänityö Helena Kulmala
Minna Hotti
Vehmaan Maut Oy
Mika Viljakainen
Reason
Antti Pohja
Näkemystehdas MBE
Ville Jokinen
Vapaa työllistymään just sulle!
Vili
Lahden Lyseo
Jouni Heikinheimo
Gelecta Finland Oy
Kati Mouhu
Studio SAVON & Eko
Jenni Jaakkola
Fazer Finland Oy, Fazer Mylly
Pekka Kaukinen
Resta Turku Oy
Taija Heiskari
AK-Sähkö Oy
Sini Laine
Opiskelija
Juha-Pekka Pietilä
Lamk
Jarkko Järveläinen
Näkemystehdas MBE
Larissa Korpela
Näkemystehdas MBE
Tuisku Marttinen
Koulutuskeskus Salpaus
Riikka Mäkelä
Khaos ky
Toni Ruohonen
Mainostoimisto Ilme
Kirsi Kivinen
LAMK / Opiskelija
Sari-Anne Nousiainen
Koulutuskeskus Salpaus
Viivi-Tuulia
-
Sonja Cowley
Sonjanatalia
Kaisa Auranen
LAMK
Päivi Karppinen
Salpaus
Sari Karhu
ideaKarhu
Joni Heinonen
Juhlanpaikka
Marje-Ly Koski
Salpaus
päivi pennanen
salpaus
Tuija Semeri
Koulutuskeskus Salpaus
Petri Koivisto
Petri Koivisto Design
Heli Kamaja
LAMK
Markus Kartano
1985
Sonja Pukki
Tokmanni Oy
Susanna Eskelinen
Salpaus
Katri Ranta
Opiskelija
Sini Lindqvist
SL-valmennus oy
Andreja Valtanen
Idus oy
Timo Tuominen
Valtavalo Oy
Atte Lindbäck
Rantalainen Oy Lahti
Emma Joki
Rantalainen yhtiöt
Nikolas Bardy
IceCold Capital
Antti Viitanen
Riot innovations Oy
Jenni Vesalainen
Fazer
Antti Törö
Aluerakenteet Lahti Oy
Heidi Hannus
Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden
Merja-Leena Alenius
Näkemystehdas MBE
Lotta Toivonen
LAMK
Mauno Keski-Luopa
Action-E-Machines Oy
Tuula wirtanen
Koulutuskeskus salpaus
irina patrikainen
lamk
Anu Lehto
Teerenpeli Ravintolat
Suvi-Päivi Torvinen
LähiTapiola Vellamo
Johanna Peltovuori
KOKO Lahti Oy
Petri Veijalainen
Päijät-Hämeen liitto
Joanna Vihtonen
LAMK
Irina Natri
Novart Oy
Teija Tamminen
HimosLomat Oy
Hanna Mäkinen
Menestystarinat
Merja Vilkman
TEKNOWARE OY
Satu Rämö
Sandvik Mining and Rocktechnology
Marika Töyrylä
Mediatalo ESA
Marja-Leena Salo
MediataloEsa / Keskisuomalainen
Tiina Hoppman
Kamua Oy
Liisa Koskinen
BASF Oy
Ella Haapasalo
Hikoki Power Tools Finland Oy
Marko latvanen
Tähti-Invest Oy
Noora Karjalainen
Pompo
Katja Alaja
Katja Alaja Creations Oy
Urpilainen Seppo
Resta Nomia Ay
Minna Vekkeli
Uponor Infra
Minna Hietanen
Isku Interior Oy
Katariina Mäenpää
Muotoiluinstituutti / LAMK
Mervi Kainulainen
Peikko Group Oy
Jenni Kankala
Teerenpeli Ravintolat Oy / Ravintola Taivaanranta
Naakka Karri
Notkee.com Oy
Vivi Koivisto
Koulutuskeskus Salpaus
Riku Rantasalo
Canto Verde Vihersisustuspalvelut Oy
Arja Rantasalo
Canto Verde Vihersisustuspalvelut Oy
Tiina Rantala
Koulutuskeskus Salpaus
Minna-Maija Jokisalo
RiverCom
Mika Viljanen
Honk Finland Oy
Kati Kuittinen
Isku
Pia Heino
Papyrus Finland Oy
Mirva Norén-Sluijter
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Saara Paajanen
Siskot ja Simot
Jaana Airola
Novart Oy
Tommi Vilja
MTV Oy
Heidi Antman
Dna oyj
Linda Oksanen
Lahden ammattikorkeakoulu
Kia Luhtanen
Luhta Sportswear Company
Marjaana Jukkola
Mö Foods Oy
Mia-Maria Koski
Ilme Oy
Miska Savolainen
Mideas
Outi Heistman
Keravan Energia Oy
Maarit Käyhkö-Hämäläinen
Salon Maarit Käyhkö
Johanna Haverinen
Keravan Energia Oy
Anne Salminen
Mediatalo Keskisuomalainen
Ruut Vesenterä
Avain Asumisoikeus Oy
Anne Kajaniemi
Osuuskauppa Hämeenmaa
Marko Kallioinen
MK Print Lahti Oy
Roosa-Maria Malmivaara
LAMK
Jonna Sorsa
Lahden ammattikorkeakoulu
Riina Koivulahti
VikingGenetics
Kirsi Metsä-Heikkilä
Grano oy
Elina
-
Marja Janhunen
Rantalainen Oy Lahti
Anna Lehtinen
Itä-Suomen yliopisto
Elisa Kaukolahti
Opiskelija
Mikko Holopainen
DuuniExpo 2019
Matleena Aalto
Aalto Plan
Timo Bergman
-
Tuula Ulkuniemi
Suomen yrityskummit ry
Maria Vuorenmaa
Lemmikkikellari Riemu
Mikko Seppälä
Lever Media
Jari Anttonen
City Shopet Ky
Fanny Järvinen
Muotoiluinstituutti
Mia Mukkula
Koulutuskeskus Salpaus
KAROLIINA SHALABY
Salpaus
Mikaela Tervanen-Takala
Villa Concerto
Anne Koskinen
KOKO Lahti Oy / Lahti Fair
Anne Antila
Arts Adventures ry
Tiina Ruuska
Helsingin yliopisto HY+
Iina Leppälä
Lahden ammattikorkeakoulu
Elina Silvennoinen
Synsam Finland Oy
Maija-Riitta Mustonen
Markkinointi Viestintä Maija-Riitta Mustonen
Jonna Nikkola
Personalhuset
Sari Kesäniemi
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Krista Mäkelä
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Riina Kivekäs
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Sari Saaristo
Sininauhasäätiö
Jenni Vesalainen
Fazer
Minna Koskinen
Unit Lux
Marianne Lajula
Unit Lux
kati kumpulainen
LAMK
Marika Auvinen
Etelä-Savon Koulutus Oy
Elise Punkanen
Chiflow Sound & Music Oy
Emma Hirvonen
Lamk
Sofia Haavisto
Lamk
Krista
LAMK
Jere Mäkelä
LAMK
Vilma Heino
LAMK
Isa Mesimäki
Metropolia AMK Helsinki
Yrjö Nieminen
Vallilan Vaara Oy
Päivi Tirkkola
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Helka Jortikka
Mainostoimisto Fortuna Oy
Jussi Länsitalo
FC Lahti
Mikko Jalovaara
Osuuskauppa Hämeenmaa
Ville Penttilä
Lahden Seurahuone
Tomi Hyttinen
Viima Helsinki Oy
Jammu Mäkinen
Adpro
Elina Hirvonen
Forssan Seudun Hippos ry
Sanna Ranki
OP
Anna Palokangas
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Tanja Pylsy
-
Anna Forsten
Eurokangas Oy
Vesa Lindström
Vaisto Creative Oy
Ville Yrjölä
Mediatalo Esa
Paula Nikula
Lahti Aqua Oy
Emmi Savonen
Kaakon Viestintä Oy
Aria Kanerva
LAMK
Johanna Henttinen
Linnaseutu ry
Inka Kassinen
Omnichannel Retail Services Oy
Heini Mäenpää
Cursor Oy
Marianne Mokkala-Räty
Cursor Oy
Mika Roiha
ROOF Productions Oy
Eero Seppälä
Best Before UX Ltd.
Pia Kuusela
Wipak Oy
Jari Mämmi
Teerenpeli Panimo & Tislaamo Oy
Eija Mäkelä
Lahden ammattikorkeakoulu
Taina Talja
Erweko Oy
Sanna Kanto
Sandvik
Ville-Pekka Kuusisto
ZetaDisplay Finland Oy
Heidi Jäntti
LAMK
Siiri Kervinen
Lamk
Miia Kaskinen
Lamk
Isa Maunula
Asikkalan kunta
Josefina Pönkkä
Wipak Oy
Pia Teerikangas
Eurokangas Oy
Wille Viittanen
Wiitta Oy
Karen Halme
VACKRA
Anna Polkutie
freelance graafikko
Jukka Matilainen
Stalatube Oy
Janette Eerola
Lahden ammattikorkeakoulu
Vesa Taitto
Muoviyhdistys ry
Sanna Henttonen
Stala Oy
Teemu Kirjonen
Sinfonia Lahti
Lasse Talka
Menestystarinat Oy
Sanna Rautio
Avidly
Jenni Lipponen
JELD-WEN Suomi Oy
Petra Ruonakoski
Idonea markkinointi & viestintä
Mari Laaksonen
ZetaDisplay Finland Oy
Nora Akkanen
ZetaDisplay Oy
Kirsi Mikkilä
Finnkino Oy
Piia Kokko
Kiipulasäätiö
Sanni Pietiäinen
Koskisen Oy
Minna Leino
Kiipulasäätiö
Janina Jokimies
Lahti Energia
Minni Salminen
Salli Systems & Radio Voima
Miia Hiltunen
Chic Mini Me Oy
Suvi Tuomikoski
Finncont Ympäristötuotteet Oy
Seppo Rautiainen
Uponor Infra Oy
Elina Jokela
Lahden ammattikorkeakoulu
Johanna Turunen
Firecon Group Oy
Noora Kivilahti
Skydda Suomi Oy
Maija Nikkari
Wannado Oy
Taina Räty
Sinfonia Lahti
Krister Karlsson
Tavarataksit
Toni Peltovako
Movendos Oy
Piiku Seppälä
Autismisäätiö
Terhi Kuisma
Lahden ammattikorkeakoulu
Mika Roiha
ROOF Productions Oy
Petri Heiskari
OP Vakuutus Oy
Mikko Kyle
-
Petri Engman
Aqva Finland Oy
Sirpa Pitkänen
Sarbon Woodwise Oy
Marika Lauttamus
Mainostoimisto Precis Oy
Katja Pokkinen
Savage Hair
Taija Pitkänen
Koulutuskeskus Salpaus
Mika Halme
Sanoma Media Finland Oy
Raija Savioja
Jyty Lahti ry
Petra Lahtinen
Lahden Pelicans Oy
Miia Hovilainen
Messutuloste Rolleri Oy
Melli Lohisalo
Florencia Oy
Heli Nieminen
Kauneushuone Heli's
Juha Jukakoski
Teknoware Oy
Juhamatti Niskasaari
Lamk - Opiskelija
Mira Mämmi
LAMK
Marjo-Riitta Hautala
Ampersand
Timo Räsänen
Vuokramyyntipäällikkö TIR
Oskari
Somefix
Eeva Ristkari
Kuuki Marketing Lab
Mira Puhlin
Liikuntakeskus Pajulahti
Elina Rossi
Lamk
Anri Vuori
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Matti Rautio
Lhden Jäähalli oy
Janne Pasanen
Hartwall
Janne Koukonen
Elämystuote
Kirsi Tuura
Suomen 3M Oy
Janne Koukonen
Elämystuote
Timo Salomäki
Nomad
Jaakko Kivineva
Näkemystehdas MBE
Anton Mäkelä
Lamk
Anton Mäkelä
Lamk
Maija Väkeväinen
Päijät-Hämeen liitto
Ulla Ristkari-Ryynänen
Kuuki Marketing Lab Oy
Elina Suontama
THL
Mari Heino
Mrb-Holding Oy
Jonna Vuorinen
Kiipulan ammattiopisto
Mari Rosberg
Lahden ammattikorkeakoulu
Antti Hovi
Mainostoimisto Ilme
Eija Torri
Mediatalo ESA
Sanna Kuukso
Azets Insight Oy
Milla Halonen
Eurokangas Oy
Elina Suomalainen
Kemppi Oy
Riikka Lehikoinen
Acrelec Finland Oy
Marianne Sinkkonen
Vesivek
Tuuli Ristola
Provincia Oy
Terhi Kangas
Merkityskirjat Oy & Toteuttamo Verbaali Ky
Tuula
Laitinen
Sina Miettinen
LAMK
Ida Mäkinen
Ladec
Jonne Makkula
DOC
Esa Heiskanen
Lahden Työn Paikka Oy
Henri Ala-Röyskö
Tammi Digital Oy
Manu Mesimäki
Oakhill / Tammi Digital / ZetaDisplay
Annamaria Väli-Klemelä
Novart
Johanna Vuopala
Makron Oy
Saara Harju
Saara Harju
Eero Larvus
Teknoware Oy
Helena Vaari
Tekstiilisuunnittelu Helena Vaari-Silventoinen
Meeri Saksman-Toikka
Sovellin Oy
Angela Jimenez-Nevalainen
XAMK
Rosa Seppälä
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Ronja Viita
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Elina Puska
Mediaattori Oy
Jouni Soininen
RE/MAX Noste
Juho Sirkkala
Remax Noste
Anu Korkkula
Teerenpeli Yhtiöt Oy
Riina Raskunen
Lime Events ky
Keijo Mämmi
Avosorsa Oy
Tiina Rantala
Rantala Tax & Law Oy
Samuel Pasanen
Ampersand Design Oy
Eeva Kassari
Eeva Kassari Tmi
Kimmo Kuokkanen
Statzon Oy
Juha Miikkulainen
Taimeka Oy
Heidi Edelman
Ntrl PetHealth
Krista Kihlman
Koskisen
Juha-Pekka Moisio
Lahti Energia Oy
Erja Hakkarainen
TopLine Media Oy
Minttu Murtomäki
Näkemystehdas MBE
Miia Vilja
Team Vilja
Rami
Autio
Riikka Saarinen
Mainostoimisto Ilme
Päivi Leppänen
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Tiina Viljanen
Mainostoimisto Ilme Oy
Mikko Nisula
Zeeland Family / Avidly
Jenni Vesanen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Monna Salmi
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Maiju
Kiropraktikko Maiju Karjalainen
Kiira Laitinen
Steelmont Group Oy
Johanna Vuori
VikingGenetics
Anita Reittu-Uotinen
Mainos Visitor Oy
Elina Jussila
Zeeland Family / Avidly
Janne Riihimäki
Mainostoimisto Ilme
Sami Aalto
Mainostoimisto Ilme
Kirsi Grünn
Mainostoimisto Ilme
Johanna Palm
Mainostoimisto Ilme
Hanna Pusa
Mainostoimisto Ilme
Anna Valkonen
Mainostoimisto Ilme Oy
Päivi Talonen
-
Tarja Vasarvuori
Muttametalli
Hanna Rättö
HannaR ky
Jere Alenius
MTV Oy
Henna Lindroos
Marakattimarssi
Pauli Kaarre
RE/MAX Noste
Senni Moksu
Lahden kaupunki
Petri Selkee
”Pystymetsästä pelikentälle”
Antti Haataja
Eurokangas Oy
Marianne Björn
RE/MAX Noste
Janita Matilainen
RE/MAX Noste
Jani
Ruponen
Pauliina Karjalainen
Osuuskauppa Hämeenmaa
Sami Loppi
Sandvik / Ginland
Katri Mäkinen
Fazer Finland Oy, Fazer Mylly
Juha Aalto
MRX Insider
Päivi Piispa
Isku
Mikko Evävaara
Kamua Oy
Henri Mattila
Ilme Oy
Hanna Kopra
A.Vesalainen oy
Marjo Mäki
Lammin Betoni Oy/Lammi-Kivitalot
Johanna Hautakoski
Makron
Kati kumpulainen
Lamk
Pekka Jalava
Koulutuskeskus Salpaus
Minna-Maija Jokisalo
RiverCom
Keijo Karjalainen
Sympa
Petri Engman
Aqva Finland Oy
Kati Palm
Avosorsa Oy
Emma Sulkanen
Gapps
Minna Kinnari
Ympäristömerkintä Suomi Oy
Maria Ansas
KOKO Lahti Oy
Sanna Laakkio
MARK Suomen Markkinointiliitto
Timo Puolakka
Kuuki Marketing Lab
Tomi Kaitarinne
Kuuki
Ulla Harju
Hämeenraitti
Pekka Kaukinen
Resta Turku Oy
Mira Mämmi
LAMK
Mari Heino
Mrb-Holding Oy
Jussi
hHämeen kauppakamari
marko leppänen
mastermark oy
Jonne Makkula
DOC
Nina Tillaeus
Wipak
Kari-Pekka Töyrylä
Taloustutkimus Oy
Marko Sairanen
Ulkomainosyhtiö Laulava Ovipumppu Oy
Ilse Juola
Tmi Ilse Juola
Sonja Airikka
Kemppi Oy
Susanna Norja
Kemppi Oy
Riikka Savela
Kemppi Oy
Jenni Lahtinen
kemppi Oy
Kati Tuunainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
Veli-Pekka Räty
Muotoiluinstituutti, LAMK
Mari Merenluoto
Lahden Yliopistokampus
Elina Hölttä
Kaupunki lahjaksi
Nina Lehmusvuori
Kärkimedia
Krista Tuomi
-
Hanna Heikkinen
Harjulan Setlementti ry
Isko Lappalainen
LADEC Oy
Kristiina Palvanen
Sinfonia Lahti
Päivi Tuhkio
Cubescom Oy
Susanna Suomela
EmCe Solution Partner Oy
Sami
Mainostoimisto Ilme
Riikka Rajavuori
Luhta Sportswear Company
Viivi Saarinen
Luhta
Terhi Tuominen
Mainostoimisto Sektori - Avenla
Tiina Hänninen
iLink Finland Oy
Mikko Jalovaara
Osuuskauppa Hämeenmaa
Jana Parpala
VivaSlovakia
Tatiana Devlikanova
Jartek Invest Oy
Janne Koukonen
Elämystuote - Asiakaslahjat
Anne Joenkoski
Osuuskauppa Hämeenmaa
Mervi Leite-Ferraz
Oy Woodim Finland Ltd
Timo Ahonen
EventPro
Petri Selkee
"Pystymetsästä pelikentälle"
Soile Toivonen
Lahti Aqua Oy
Anton Mäkelä
-
Miska Savolainen
Mideas
Elina Hölttä
Kaupunki lahjaksi
Eveliina Salo
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Miia Hovilainen
Messutuloate Rolleri Oy
Markku Ahokas
Lahden kaupunki
Niina Nieminen
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Riikka Kojo
Henkilöstörahastopalvelut Oy
Sebastian Ratu
Valokuvauspalvelut Sebastian Ratu
Heli Nieminen
Kauneushuone Heli's
Janne Koukonen
Elämystuote
Tommi Rantala
Makron
Tuomo Vuorinen
Metsäkustannus Oy
Helena Porkka
helemed oy
Laura Montonen
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Susanna Norja
Kemppi Oy
Joni Lumme
Mediatalo ESA
Riina Raskunen
Lime Events ky
Marjut Suokas
Ladec
Mona Auervuolle
Isku
Elina Suomalainen
Kemppi Oy
Essi Alaluukas
Rantalainen Oy Lahti
Tarja Pellinen
Lahden Seudun Kehitys LADEC
Aino Pokela
Näkemystehdas MBE
Harri Talvio
Upwood design Oy
Antti Toivanen
Ilme
Riikka Lång
Adpro Oy
Suvi Mäkinen
Isku Interior Oy
Josefina Pönkkä
Wipak Oy
Tuomas Talvitie
Markprint Oy
Kirsi Grünn
Ilme
Kari Kempas
Suomen Yrityskummit ry
Ilkka Siitari
KOKO Lahti Oy
Jenni Lindström
Mainostoimisto Ilme
Joona Kallinen
Mainostoimisto Ilme Oy
Siiri Salo
Ilme
Krisse Törö
INNOSTA
Johanna Heinonen
Mainostoimisto MBE