Osallistujat

Eero Seppälä
Best Before UX Ltd.
Pia Kuusela
Wipak Oy
Jari Mämmi
Teerenpeli Panimo & Tislaamo Oy
Eija Mäkelä
Lahden ammattikorkeakoulu
Taina Talja
Erweko Oy
Sanna Kanto
Sandvik
Ville-Pekka Kuusisto
ZetaDisplay Finland Oy
Heidi Jäntti
LAMK
Siiri Kervinen
Lamk
Miia Kaskinen
Lamk
Isa Maunula
Asikkalan kunta
Josefina Pönkkä
Wipak Oy
Pia Teerikangas
Eurokangas Oy
Wille Viittanen
Wiitta Oy
Karen Halme
VACKRA
Anna Polkutie
freelance graafikko
Jukka Matilainen
Stalatube Oy
Janette Eerola
Lahden ammattikorkeakoulu
Vesa Taitto
Muoviyhdistys ry
Sanna Henttonen
Stala Oy
Teemu Kirjonen
Sinfonia Lahti
Lasse Talka
Menestystarinat Oy
Sanna Rautio
Avidly
Jenni Lipponen
JELD-WEN Suomi Oy
Petra Ruonakoski
Idonea markkinointi & viestintä
Mari Laaksonen
ZetaDisplay Finland Oy
Nora Akkanen
ZetaDisplay Oy
Kirsi Mikkilä
Finnkino Oy
Piia Kokko
Kiipulasäätiö
Sanni Pietiäinen
Koskisen Oy
Minna Leino
Kiipulasäätiö
Janina Jokimies
Lahti Energia
Minni Salminen
Salli Systems & Radio Voima
Miia Hiltunen
Chic Mini Me Oy
Suvi Tuomikoski
Finncont Ympäristötuotteet Oy
Seppo Rautiainen
Uponor Infra Oy
Elina Jokela
Lahden ammattikorkeakoulu
Johanna Turunen
Firecon Group Oy
Noora Kivilahti
Skydda Suomi Oy
Maija Nikkari
Wannado Oy
Taina Räty
Sinfonia Lahti
Krister Karlsson
Tavarataksit
Toni Peltovako
Movendos Oy
Piiku Seppälä
Autismisäätiö
Terhi Kuisma
Lahden ammattikorkeakoulu
Mika Roiha
ROOF Productions Oy
Petri Heiskari
OP Vakuutus Oy
Mikko Kyle
-
Petri Engman
Aqva Finland Oy
Sirpa Pitkänen
Sarbon Woodwise Oy
Marika Lauttamus
Mainostoimisto Precis Oy
Katja Pokkinen
Savage Hair
Taija Pitkänen
Koulutuskeskus Salpaus
Mika Halme
Sanoma Media Finland Oy
Raija Savioja
Jyty Lahti ry
Petra Lahtinen
Lahden Pelicans Oy
Miia Hovilainen
Messutuloste Rolleri Oy
Melli Lohisalo
Florencia Oy
Heli Nieminen
Kauneushuone Heli's
Juha Jukakoski
Teknoware Oy
Juhamatti Niskasaari
Lamk - Opiskelija
Mira Mämmi
LAMK
Marjo-Riitta Hautala
Ampersand
Timo Räsänen
Vuokramyyntipäällikkö TIR
Oskari
Somefix
Eeva Ristkari
Kuuki Marketing Lab
Mira Puhlin
Liikuntakeskus Pajulahti
Elina Rossi
Lamk
Anri Vuori
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Matti Rautio
Lhden Jäähalli oy
Janne Pasanen
Hartwall
Janne Koukonen
Elämystuote
Kirsi Tuura
Suomen 3M Oy
Janne Koukonen
Elämystuote
Timo Salomäki
Nomad
Jaakko Kivineva
Näkemystehdas MBE
Anton Mäkelä
Lamk
Anton Mäkelä
Lamk
Maija Väkeväinen
Päijät-Hämeen liitto
Ulla Ristkari-Ryynänen
Kuuki Marketing Lab Oy
Elina Suontama
THL
Mari Heino
Mrb-Holding Oy
Jonna Vuorinen
Kiipulan ammattiopisto
Mari Rosberg
Lahden ammattikorkeakoulu
Antti Hovi
Mainostoimisto Ilme
Eija Torri
Mediatalo ESA
Sanna Kuukso
Azets Insight Oy
Milla Halonen
Eurokangas Oy
Elina Suomalainen
Kemppi Oy
Riikka Lehikoinen
Acrelec Finland Oy
Marianne Sinkkonen
Vesivek
Tuuli Ristola
Provincia Oy
Terhi Kangas
Merkityskirjat Oy & Toteuttamo Verbaali Ky
Tuula
Laitinen
Sina Miettinen
LAMK
Ida Mäkinen
Ladec
Jonne Makkula
DOC
Esa Heiskanen
Lahden Työn Paikka Oy
Henri Ala-Röyskö
Tammi Digital Oy
Manu Mesimäki
Oakhill / Tammi Digital / ZetaDisplay
Annamaria Väli-Klemelä
Novart
Johanna Vuopala
Makron Oy
Saara Harju
Saara Harju
Eero Larvus
Teknoware Oy
Helena Vaari
Tekstiilisuunnittelu Helena Vaari-Silventoinen
Meeri Saksman-Toikka
Sovellin Oy
Angela Jimenez-Nevalainen
XAMK
Rosa Seppälä
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Ronja Viita
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Elina Puska
Mediaattori Oy
Jouni Soininen
RE/MAX Noste
Juho Sirkkala
Remax Noste
Anu Korkkula
Teerenpeli Yhtiöt Oy
Riina Raskunen
Lime Events ky
Keijo Mämmi
Avosorsa Oy
Tiina Rantala
Rantala Tax & Law Oy
Samuel Pasanen
Ampersand Design Oy
Eeva Kassari
Eeva Kassari Tmi
Kimmo Kuokkanen
Statzon Oy
Juha Miikkulainen
Taimeka Oy
Heidi Edelman
Ntrl PetHealth
Krista Kihlman
Koskisen
Juha-Pekka Moisio
Lahti Energia Oy
Erja Hakkarainen
TopLine Media Oy
Minttu Murtomäki
Näkemystehdas MBE
Miia Vilja
Team Vilja
Rami
Autio
Riikka Saarinen
Mainostoimisto Ilme
Päivi Leppänen
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Tiina Viljanen
Mainostoimisto Ilme Oy
Mikko Nisula
Zeeland Family / Avidly
Jenni Vesanen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Monna Salmi
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Maiju
Kiropraktikko Maiju Karjalainen
Kiira Laitinen
Steelmont Group Oy
Johanna Vuori
VikingGenetics
Anita Reittu-Uotinen
Mainos Visitor Oy
Elina Jussila
Zeeland Family / Avidly
Janne Riihimäki
Mainostoimisto Ilme
Sami Aalto
Mainostoimisto Ilme
Kirsi Grünn
Mainostoimisto Ilme
Johanna Palm
Mainostoimisto Ilme
Hanna Pusa
Mainostoimisto Ilme
Anna Valkonen
Mainostoimisto Ilme Oy
Päivi Talonen
-
Tarja Vasarvuori
Muttametalli
Hanna Rättö
HannaR ky
Jere Alenius
MTV Oy
Henna Lindroos
Marakattimarssi
Pauli Kaarre
RE/MAX Noste
Senni Moksu
Lahden kaupunki
Petri Selkee
”Pystymetsästä pelikentälle”
Antti Haataja
Eurokangas Oy
Marianne Björn
RE/MAX Noste
Janita Matilainen
RE/MAX Noste
Jani
Ruponen
Pauliina Karjalainen
Osuuskauppa Hämeenmaa
Sami Loppi
Sandvik / Ginland
Katri Mäkinen
Fazer Finland Oy, Fazer Mylly
Juha Aalto
MRX Insider
Päivi Piispa
Isku
Mikko Evävaara
Kamua Oy
Henri Mattila
Ilme Oy
Hanna Kopra
A.Vesalainen oy
Marjo Mäki
Lammin Betoni Oy/Lammi-Kivitalot
Johanna Hautakoski
Makron
Kati kumpulainen
Lamk
Pekka Jalava
Koulutuskeskus Salpaus
Minna-Maija Jokisalo
RiverCom
Keijo Karjalainen
Sympa
Petri Engman
Aqva Finland Oy
Kati Palm
Avosorsa Oy
Emma Sulkanen
Gapps
Minna Kinnari
Ympäristömerkintä Suomi Oy
Maria Ansas
KOKO Lahti Oy
Sanna Laakkio
MARK Suomen Markkinointiliitto
Timo Puolakka
Kuuki Marketing Lab
Tomi Kaitarinne
Kuuki
Ulla Harju
Hämeenraitti
Pekka Kaukinen
Resta Turku Oy
Mira Mämmi
LAMK
Mari Heino
Mrb-Holding Oy
Jussi
hHämeen kauppakamari
marko leppänen
mastermark oy
Jonne Makkula
DOC
Nina Tillaeus
Wipak
Kari-Pekka Töyrylä
Taloustutkimus Oy
Marko Sairanen
Ulkomainosyhtiö Laulava Ovipumppu Oy
Ilse Juola
Tmi Ilse Juola
Sonja Airikka
Kemppi Oy
Susanna Norja
Kemppi Oy
Riikka Savela
Kemppi Oy
Jenni Lahtinen
kemppi Oy
Kati Tuunainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
Veli-Pekka Räty
Muotoiluinstituutti, LAMK
Mari Merenluoto
Lahden Yliopistokampus
Elina Hölttä
Kaupunki lahjaksi
Nina Lehmusvuori
Kärkimedia
Krista Tuomi
-
Hanna Heikkinen
Harjulan Setlementti ry
Isko Lappalainen
LADEC Oy
Kristiina Palvanen
Sinfonia Lahti
Päivi Tuhkio
Cubescom Oy
Susanna Suomela
EmCe Solution Partner Oy
Sami
Mainostoimisto Ilme
Riikka Rajavuori
Luhta Sportswear Company
Viivi Saarinen
Luhta
Terhi Tuominen
Mainostoimisto Sektori - Avenla
Tiina Hänninen
iLink Finland Oy
Mikko Jalovaara
Osuuskauppa Hämeenmaa
Jana Parpala
VivaSlovakia
Tatiana Devlikanova
Jartek Invest Oy
Janne Koukonen
Elämystuote - Asiakaslahjat
Anne Joenkoski
Osuuskauppa Hämeenmaa
Mervi Leite-Ferraz
Oy Woodim Finland Ltd
Timo Ahonen
EventPro
Petri Selkee
"Pystymetsästä pelikentälle"
Soile Toivonen
Lahti Aqua Oy
Anton Mäkelä
-
Miska Savolainen
Mideas
Elina Hölttä
Kaupunki lahjaksi
Eveliina Salo
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Miia Hovilainen
Messutuloate Rolleri Oy
Markku Ahokas
Lahden kaupunki
Niina Nieminen
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Riikka Kojo
Henkilöstörahastopalvelut Oy
Sebastian Ratu
Valokuvauspalvelut Sebastian Ratu
Heli Nieminen
Kauneushuone Heli's
Janne Koukonen
Elämystuote
Tommi Rantala
Makron
Tuomo Vuorinen
Metsäkustannus Oy
Helena Porkka
helemed oy
Laura Montonen
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Susanna Norja
Kemppi Oy
Joni Lumme
Mediatalo ESA
Riina Raskunen
Lime Events ky
Marjut Suokas
Ladec
Mona Auervuolle
Isku
Elina Suomalainen
Kemppi Oy
Essi Alaluukas
Rantalainen Oy Lahti
Tarja Pellinen
Lahden Seudun Kehitys LADEC
Aino Pokela
Näkemystehdas MBE
Harri Talvio
Upwood design Oy
Antti Toivanen
Ilme
Riikka Lång
Adpro Oy
Suvi Mäkinen
Isku Interior Oy
Josefina Pönkkä
Wipak Oy
Tuomas Talvitie
Markprint Oy
Kirsi Grünn
Ilme
Kari Kempas
Suomen Yrityskummit ry
Ilkka Siitari
KOKO Lahti Oy
Jenni Lindström
Mainostoimisto Ilme
Joona Kallinen
Mainostoimisto Ilme Oy
Siiri Salo
Ilme
Krisse Törö
INNOSTA
Johanna Heinonen
Mainostoimisto MBE